بهاران خجسته باد!

شادباش نوروزی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک به مردم و زحمتکشان ایران

آغاز سال نو و فرا رسیدن روزهای گرامی داشتن سنت های بهاری نیاکانمان که نوروز نام گرفته است را به مردم و زحمتکشان ایران شادباش می گوییم.
امیدواریم که سال پیش رو، سال اتحاد فعالان جنبش کارگری و سندیکایی برای تامین منافع طبقه کارگرایران و موفقیت این کوشندگان خستگی ناپذیر و امیدوار در پیشبرد مطالبات برحق زحمتکشان میهن باشد. ما معتقدیم که انسان برای پیروزی آفریده شده او را می توان نابود کرد ولی نمی توان شکست داد.

نوروزتان پیروز باد!

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک      

اسفند ماه ۱۳۹۵ ۳٠